Geschiedenis

Op school krijgen de kinderen o.m. les in het vak geschiedenis. Maar wist u dat bs. Voordeldonk zelf al een verleden, een geschiedenis van meer dan 70 jaar heeft?

Het begin
Een nieuwe parochie op Voordeldonk? Door het groeiende aantal, vaak kinderrijke gezinnen in het gehucht Voordeldonk en door uitbreiding van Asten-dorp leek dat eind dertiger jaren het overwegen waard. Er werd gedacht aan een parochie met een kerk, een pastorie, een klooster en een parochiehuis. En een school. Ook omdat de jongensschool op de Markt te klein werd zou een nieuwe school op Voordeldonk uitstekend passen in de plannen voor die nieuwe parochie.
En zo werd in opdracht van het Kerkbestuur H. Maria Presentatie begonnen aan de bouw van de St.-Henricusschool. Op dinsdagmorgen 7 januari 1941 werd ze feestelijk geopend en door Deken Henricus(!) Meyer ingezegend. Er waren woorden van lof voor de fraaie architectuur, met name van de voorgevel, en voor de functionaliteit van het gebouw. Die fraaie voorgevel was van het dorp afgekeerd, maar zou t.z.t. direct in het zicht liggen van de mensen die uit de (nieuwe) kerk kwamen. Er was destijds volgens Peelbelang, dat verslag deed van de opening, enige kritiek op de raampjes die naar de verharde weg gekeerd waren: ze gaven het gebouw het aanzien van een stal en zouden toch eigenlijk moeten uitstralen dat het om een school ging.
De drieklassige school startte met een hoofd (dhr. N. Dibbets), twee leerkrachten (mw. M. Werts en dhr. L. Biemans) en 91 leerlingen, jongens en meisjes! Per 1 juli van dat jaar werd mej. B. de Vent benoemd, die tot 1973 aan school verbonden zou blijven.

Na de oorlog
De Tweede Wereldoorlog en de bevrijding veranderden de maatschappij. Toekomstvisies en -verwachtingen werden bijgesteld: Er zou geen nieuwe parochie komen op Voordeldonk. Maar de St.-Henricusschool bleef en groeide. In 1952 kwam er een lokaal bij en in 1968 volgde uitbreiding met nog eens twee lokalen. Verder was er in 1955 naast de lagere school een kleuterschool (Maria Presentatie) gebouwd. Het leerlingenaantal van de kleuterschool groeide flink en jarenlang heeft er bij die kleuterschool dan ook een wit, houten noodlokaal gestaan om alle kinderen te kunnen huisvesten.
In sporthal "de Schop" werd in 1972 ook een kleuterschool gevestigd. In 1981 ging die samen met kleuterschool Voordeldonk.

1985
In 1985 werd de fusie van kleuterschool en lagere school tot basisschool een feit. De St.-Henricusschool en kleuterschool Voordeldonk (want die naam had de kleuterschool in de volksmond) werden aan elkaar gebouwd en er vond grondige renovatie en uitbreiding plaats tot een bijdetijdse, achtklassige basisschool, met speelzaal en bijruimten. Als naam werd gekozen voor "basisschool Voordeldonk", een naam die voor iedereen in Asten duidelijk is en die aangeeft waar de historische basis van de school ligt.
Het leerlingenaantal was begin tachtiger jaren iets teruggelopen en bedroeg in 1985 bij de start van de basisschool 180.

2000
Door uitbreiding van Asten aan de zuidoostkant (Eikelaar/Berkelaar, Hulterman, Hemelberg) groeide het aantal kinderen in de wijk en ook op bs. Voordeldonk: 288 in oktober 2000. Hiermee was bs. Voordeldonk toen de grootste school van Asten-dorp. Door die groei was de school eind negentiger jaren dan ook alweer aan uitbreiding toe. De besluitvorming tot deze hoognodige uitbreiding verliep zeer moeizaam, mede door de huisvestingsproblematiek rond het totale Astense basisonderwijs. Uiteindelijk kwamen er twee semipermanente lokalen, die nog net door SKOA (het toenmalige schoolbestuur) konden worden gerealiseerd vóór SKOA opging in PRODAS en die in augustus 2000 in gebruik genomen werden.

Een moeilijke periode
Begin tachtiger jaren was geen gemakkelijke tijd. Allereerst was daar een dalend leerlingenaantal waardoor het team kleiner werd. De integratie tussen kleuterschool en lagere school, die in 1985 wettelijk een feit werd, was al ver voor ’85 in gang gezet. Een van de stappen in dat proces was de fusie van kleuterschool "de Schop" en kleuterschool "Voordeldonk". Beide scholen verschilden nogal van elkaar en de samenvoeging ging niet moeiteloos. Bovendien was tussen de St.-Henricusschool en kleuterschool Voordeldonk, mede door de ligging pal naast elkaar, al een vorm van samenwerking gegroeid, die er met "de Schop" nog niet was. Midden in dat groeiproces vond de wisseling van hoofdschap plaats. Dhr. Beijers vertrok en dhr. Bennaars kwam. En daar kwam dan nog de gebouwelijke samenvoeging met renovatie en uitbreiding van de school bij.
Al met al was het een periode die veel vergde van bestuur, schoolleiding, personeel en ook ouders. Het werken met de kinderen bleef echter prioriteit houden en in de klas zullen de kinderen niet alles gemerkt hebben van bovengenoemde zaken.

Kentering
Gelukkig kwam het allemaal goed. Er kwam een prachtig schoolgebouw dat zijn unieke, rustieke ligging in het groen kon behouden. De opening ging gepaard met de nodige festiviteiten. De integratie kwam goed op gang en de schoolbevolking groeide weer. In 1991 kon er dan ook met een gerust hart feest gevierd worden ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de school. Dat gebeurde met een grandioze feestweek voor de kinderen van de school, maar ook de andere scholen van Asten werden erbij betrokken. De reünie was een schitterend sluitstuk waarop zo’n 1100 mensen aanwezig waren, onder wie leerkrachten van het eerste uur.

Nog meer veranderingen
De maatschappij veranderde in de loop van de afgelopen zestig jaar, dus ook het onderwijs.
In de beginjaren kende de school nog grote gezinnen met typische verschijnselen van een plattelandsschool, zoals kinderen die oogstverlof kregen en presentjes als worst en eieren voor de leerkrachten meebrachten. En leerkrachten die van de kinderen leerden wat " ’ne kuus" was.
Aanvankelijk waren de veranderingen geleidelijk, maar vanaf de jaren zeventig verliepen ze sneller en ingrijpender.
De school veranderde van afgesloten eiland tot een open school. De leerkracht zette de deuren open, voor collega’s en voor ouders. Inspraak deed zijn intrede, inspraak van ouders en inspraak van het team over het te voeren beleid. In 1956 bestond er al een oudervereniging, in 1975 was er een oudercomité, en in 1979 werd er opnieuw een oudervereniging opgericht met eigentijdse statuten. Er kwam een medezeggenschapsraad. Ouders kregen macht. Zo hielden ze een (overhaaste?) komst van zigeuners tegen, hetgeen uiteindelijk resulteerde in een dependance van Voordeldonk nabij de woonplek van de zigeunergezinnen. Vlakbij de plaats van die dependance is later " ’t Lover" gebouwd , waarna " ’t Lover" de zigeunerkinderen opnam en de dependance opgeheven werd.
Vergaderen en overleggen deden hun intrede. Samenwerking met andere scholen kreeg vorm.
In de tachtiger jaren kreeg de integratie van kleuterschool en lagere school gestalte.
Er kwam één basisschool voor 4- t/m 12- jarigen, waarin rekening gehouden moest worden met de ontwikkeling van elk individueel kind, met oog voor ieders sterke en zwakke kanten.
In de negentiger jaren kreeg dat proces een nieuwe impuls door WSNS-activiteiten: weer samen naar school. Een proces dat ertoe moest leiden, dat minder kinderen van de gewone basisschool naar een school voor speciaal onderwijs verwezen werden. "Zorg op maat" was een slogan die daarin paste. Er ontstond een nieuwe baan in de school: "leerlingbegeleider" of "coördinator leerlingbegeleiding".
En de computer deed zijn intrede. Mondjesmaat aanvankelijk. Er moest bijgeschoold worden. Eén coördinator per school nam het voortouw. Met succes, want inmiddels is de computer voor leerkrachten én kinderen niet meer weg te denken. En dankzij die computer heeft u nu via deze site kennis kunnen nemen van de historie van Voordeldonk . . . .