Kernwaarden

Onderstaande kernwaarden zijn uitgangspunten voor ons handelen.

Samen
We vinden het belangrijk dat er een goed pedagogisch klimaat is. Een goed begin is het halve werk! Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het schooljaar. Daarom doen wij als school mee met de Gouden Weken. Begeleiding in deze beginfase is doorslaggevend voor het ontwikkelen van een positief klimaat en het gezamenlijk vaststellen van normen, waarden en regels. We doen het samen! We houden dit gedachtegoed het hele jaar warm. Wij vinden de sociale omgang zeer belangrijk. In januari spreken we van de zilveren weken en in mei hebben we de bronzen weken. De sociaal-emotionele ontwikkeling en sociale omgang brengen we dan extra onder de aandacht. Een ander belangrijk aspect van deze kernwaarde is de samenwerking met u als ouder en uw kind(eren) om te zorgen voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van uw kind(eren). Daar dragen we samen zorg voor!

Veiligheid en Respect
Leerlingen, ouders en leerkrachten moeten zich veilig voelen op school. We gaan respectvol met elkaar om. We behandelen elkaar met respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. De belangrijke basis is daarbij een positieve, veilige werksfeer. Deze wordt gecreëerd door een respectvolle houding naar elkaar toe en het zorgdragen voor veiligheid. Veiligheid als het gaat om het voorkomen van ongelukken en letsel, maar zeker ook sociale veiligheid. Een klimaat waarin pesten niet wordt getolereerd, waar kinderen zich thuis voelen en waarin proactief wordt gewerkt aan sociale vaardigheden en emotionele ontwikkeling.  Iedereen moet zichzelf kunnen zijn en de ruimte krijgen die hij/zij nodig heeft om daarin te kunnen groeien.  Er is aandacht voor elkaar. Iedereen moet zich thuis voelen op onze school.

Vertrouwen
We werken graag op basis van vertrouwen. We gaan uit van het goede in de mens, zowel bij de leerlingen, de ouders, de leerkrachten en anderen. Zowel vertrouwen geven als krijgen zijn belangrijk.

Betrokkenheid
We willen dat iedereen zich betrokken voelt bij alles wat met school te maken heeft. Door samen te werken op allerlei gebieden zorgen we ervoor dat een ieder zich kan ontplooien naar eigen behoefte. We willen samen leren, samen denken en samen leven.  Door een hoge betrokkenheid en samenwerking bepalen we samen het best te belopen pad voor de leerlingen. 

Deskundigheid
We zijn een lerende organisatie. De leerkrachten hebben een lerende houding en zijn bereid hun eigen handelen daar waar nodig te professionaliseren. De leerkracht heeft expertise en blijft op de hoogte van zijn specialisme. Dit om de leerlingen naar eigen behoefte te kunnen bedienen. Daarnaast willen we ook van elkaar leren. Door elkaar te bevragen en te observeren blijven we alert op kennis.

Kwaliteit
Om kwaliteit te waarborgen moet een school constant in beweging zijn. De maatschappij is immers aan verandering onderhevig en scholen hebben de verantwoordelijkheid om kinderen te leren zich staande te houden in deze maatschappij. Dat betekent dat leerkrachten een ‘lerende houding’ moeten hebben en bereid moeten zijn om hun eigen handelen daar waar nodig aan te passen. We vinden het belangrijk dat ouders de expertise van de leerkrachten zien en dat leerkrachten ouders als hoofdopvoeder blijven zien. Kwaliteit is ook zichtbaar in hoge opbrengsten. Wij streven naar hoge opbrengsten op alle vlakken. Passend bij de (onderwijs)behoeften van kinderen. Daarbij is het belangrijk dat kinderen worden uitgedaagd in tempo en niveau.  Er wordt op school hard gewerkt. Door kinderen, leerkrachten en ouders. Het is belangrijk om verantwoordelijkheid te geven, maar we vinden het ook belangrijk dat iedereen zijn of haar eigen verantwoordelijkheid neemt en daar op aangesproken kan worden. Ook is het belangrijk om verantwoordelijkheidsgevoel te hebben voor de ander en verder te kijken dan alleen het eigen belang.