Over ons

Op onze school werken wij met een leerstofjaarklassensysteem. Wij hebben zowel homogene groepen als heterogene groepen. Dit is geen bewuste keuze maar afhankelijk van de leerlingenaantallen. Wij hebben als doel de kinderen qua groep zo lang mogelijk bij elkaar te houden binnen een klas.

Wij willen de kinderen een zo breed mogelijk aanbod aanbieden in een fijne en uitdagende omgeving. Het brede aanbod voor kinderen geven wij vorm door te werken volgens het IGDI-model (interactief gedifferentieerd directe instructie). Kinderen krijgen dan de instructie die ze nodig hebben. In de groepen 1-2 geven wij het IGDI-model vorm door te werken met de „kleine kring". Kinderen worden gestimuleerd om ook zelfstandig te werken. Hierdoor creëert de leerkracht tijd om aan de instructietafel een klein groepje kinderen verlengde instructie te geven. De leerkracht begeleidt de kinderen dan door een route te lopen in de klas. Kinderen leren op deze manier omgaan met uitgestelde aandacht en worden gestimuleerd een vraag samen op te lossen. Kinderen leren ook kritisch te kijken naar hun eigen werk, doordat zij een gedeelte zelf na mogen kijken. In groep 1-2 werken wij met een planbord.

Op het gebied van rekenen, lezen en spelling werken wij met groepsplannen. Op deze manier hebben wij alle kinderen in beeld en weet iedere leerkracht wat de onderwijsbehoefte van ieder kind is. Dit wordt dan weer gebruikt bij de uitvoering van het IGDI-model. Het aanbod wat er aan de kinderen aangeboden wordt plannen wij via de dagplanningen in onze klassenmap. Iedere groep maakt gebruik van deze dagplanningen. Wij gaan hierbij uit van een verdeling van lesuren over de verschillende vakgebieden.

Binnen het totale onderwijs spelen de leerkrachten een prominente rol. Zij zijn de uitvoerders van datgene wat op beleidsniveau is vastgesteld. Daarom is het belangrijk dat zij alle ins en outs kennen (deskundigheid), deze onderschrijven (betrokkenheid), ermee willen werken (enthousiasme) en erin willen groeien (deskundigheidsbevordering). Binnen onze situatie is het belangrijk dat leerkrachten zich kunnen inleven in hetgeen de kinderen bezig houdt (empathisch vermogen) en zijn/haar onderwijsorganisatie/-inrichting daaraan aanpast (flexibiliteit). We vormen één team, hetgeen inhoudt dat er goed gecommuniceerd en samengewerkt moet worden en dat afspraken duidelijk zijn en vast liggen. Daarbij wordt een kritische instelling, gericht op verbetering en verfijning gewaardeerd.

Ouders zijn onmisbaar voor de school. Ze zijn een belangrijke informatiebron en zijn de eindverantwoordelijke in de ontwikkeling en opvoeding van hun kind. Zij kunnen het beste signalen opvangen. Openheid tussen ouders en school is erg belangrijk, het zijn actieve partners; de basis is wederzijds respect, afhankelijkheid en vertrouwen. Daarnaast ondersteunen ouders bij de uitvoering van activiteiten en zijn het gesprekspartners binnen de school (MR, oudervereniging, enz.). 

Neem contact met ons op