Kinderopvang Norlandia

Kinderopvang Norlandia: kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang

Kinderdagverblijf Norlandia
Vanaf 1 november 2018 bieden we kinderdagopvang voor kinderen van 0 - 4 jaar op maandag t/m vrijdag tussen 7.30 -18.30 uur in een nieuw kinderdagverblijf bij basisschool Voordeldonk. Mocht u andere tijden wenselijk vinden dan is dit altijd bespreekbaar.

Norlandia werkt in alle groepen met de vroegschoolse educatieve (VVE) methode Piramide en het kindvolg-registratie-systeem “Kijk 0-7”. Dit met als doel om elk kind optimale ontwikkelingskansen te bieden en om eventuele achterstanden in een vroeg stadium aan te pakken. Norlandia werkt hierbij onder andere nauw samen met het basisonderwijs, Centrum Jeugd en Gezin, het consultatiebureau, Welzijnswerk, de bibliotheek, Combinatie Jeugdzorg, logopedisten, opvoedondersteuners en fysiotherapie. Norlandia staat ook voor een goede doorgaande lijn naar de basisschool. De pedagogische medewerkers bieden de kinderen een rijke omgeving aan waarin taal, normen en waarden en ontwikkelingsgerichte activiteiten worden aangeboden. Veiligheid in de zin van geborgenheid en vertrouwen staan voorop.

Voorschoolse opvang Voordeldonk (VSO)
We bieden elke dag voorschoolse opvang in Voordeldonk aan van 7.30 - 8.30 uur. Mocht u eerder opvang nodig hebben, dan is dit altijd bespreekbaar.

Buitenschoolse opvang Voordeldonk (BSO)
Kinderopvang Norlandia biedt dagelijks kwalitatief hoogwaardige buitenschoolse opvang aan kinderen van 4 – 13 jaar in basisschool Voordeldonk. We bieden een tweede thuis, een omgeving waar kinderen zich veilig en vertrouwd voelen en waar kinderen de kans krijgen zich te ontwikkelen tot wie ze zijn.

Tijdens de BSO-dagen worden er allerlei activiteiten en  workshops aangeboden. Activiteiten die tevens de ontwikkeling van kinderen  bevorderen op cultureel, creatief en sportgebied. We werken  met vaste pedagogisch medewerkers. Om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden, werken we met onze medewerkers met video-interactiebegeleiding en persoonlijke intervisiemomenten. Middels VIB en intervisie worden de  pedagogisch medewerkers zich meer bewust van eigen handelen, wat tot uiting komt in onze begeleiding, interactie  en communicatie met kinderen en ouders. Ook werken we  met het project: ‘Werken aan “Welbevinden” waarbij jaarlijks elk kind extra geobserveerd wordt. Het begrip ‘welbevinden’ is een uitdrukking waarmee we bedoelen ‘lekker in je vel zitten’, ‘het naar je zin hebben’, of ‘je prettig en op je gemak voelen’. Met dit project bewaken en verbeteren we de kwaliteit van onze opvang. We werken met vaste pedagogisch medewerkers en hebben zelf een medewerker met een sportachtergrond werkzaam bij de BSO. Daarnaast werken we met Bureau Bewegingsontwikkeling. Doel van de opvang: kinderen een veilige en fijne plek bieden met leuke, uitdagende activiteiten.

Ouders worden uiteraard nauw betrokken bij de BSO activiteiten.

Voor meer informatie over de BSO kunt u contact opnemen met de medewerkers waar ze u en uw kind(eren) graag een rondleiding geven, telefoonnummer: 06 - 13206283 of voordeldonk@norlandia.nl

U kunt ook contact opnemen met het hoofdkantoor, monique.broeren@norlandia.nl telefoonnummer: 0411 - 688228 of via www.norlandia.nl. 

Loop gerust een keer binnen bij de BSO, onze medewerkers staan u graag te woord.

Website Norlandia